Bảng báo giá

Sản phẩm Dung tích Giá (VNĐ)
Alginure 250 ml 105.000
  500 ml 205.000
  1 L 390.000
Prev-B2 30 ml x 3 45.000
  250 ml 115.000
  500 ml 220.000
Bomibest 1 kg 108.000
Bẫy Dính Tấm Vàng 21 x 15 cm 120.000
  Xanh 21 x 15 cm 120.000
Bẫy Dính Cuộn Vàng 15 cm x 100 m 700.000
  Xanh 15 cm x 100 m 700.000
  Vàng 30 cm x 100 m 1.050.000
  Xanh 30 cm x 100 m 1.050.000
  Hai màu vàng – xanh 30 cm x 100 m 1.150.000